Η FACE3TS Α.Ε. είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξειδικευμένη σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, και ειδικότερα στις αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις των τριών αυτών πεδίων υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και της απαίτησης για βιώσιμη ανάπτυξη. Η FACE3TS Ιδρύθηκε το 2006 από ομάδα μηχανικών και φυσικών επιστημόνων και διαθέτει σημαντική εμπειρία και διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Βασικά πεδία δραστηριότητας της FACE3TS περιλαμβάνουν.

  • Εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, Offsetting, και Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Υποστήριξη στην σύνταξη εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Εκτίμηση επιπτώσεων & κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματική αλλαγή
  • Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και Δράσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας
  • Εκτίμηση παραγωγής αιολικών και ΦΒ πάρκων, Προβλέψεις παραγωγής και ζήτησης ενέργειας και Ενεργειακός Σχεδιασμός
  • Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών και Ανάπτυξη έργων CDM και JI
Η εμπειρία των στελεχών της FACE3TS στην εκπόνηση έργων παροχής υπηρεσιών και ερευνητικών προγραμμάτων, η ενεργός συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες εργασίας και τεχνικές επιτροπές τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες που συνδυάζουν γνώση, τεχνική λεπτομέρεια και ευρύτητα προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς εξελίξεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012         ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013         ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014         ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015