Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Αποτυπώματος και Περιβαλλοντική Διαχείριση

Κλιματική Αλλαγή, Εμπορία Δικαιωμάτων Eκπομπών ΑΦΘ και Offsets

Πρόβλεψη Παραγωγής & Ζήτησης Ενέργειας και Σχεδιασμός