Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στον τομέα της αξιοποίησης και ανάπτυξης έργων ΑΠΕ η FACE3TS παρέχει:


Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας


Στον τομέα της Ορθολογικής Διαχείρισης & Στον τομέα της Ορθολογικής Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας, η FACE3TS παρέχει: Για κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνιμους συνεργάτες, καθώς και μια σειρά από κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία και πρότυπες μεθοδολογίες. Επιπλέον, και εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, η FACE3TS παρέχει και τεχνική – συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση των δράσεων – μέτρων.
Εκτίμηση & μείωση περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης


Η περιβαλλοντική διάσταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, παρά τις διεθνώς δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, αποτελεί πλέον πέραν των νομικών υποχρεώσεων, ισότιμη παράμετρο της λειτουργίας και σχεδιασμού νέων δράσεων και προϊόντων. Εξίσου σημαντική είναι και η δημοσιοποίηση των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μάλιστα κατόπιν ανεξάρτητης πιστοποίησης. Η FACE3TS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν συστήματα απογραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων, υπολογισμού στοιχείων για τη συμμετοχή τους σε διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία, όπως:
 • Εκτίμηση του συνόλου των επιδόσεων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ή και έμμεσων εκπομπών και αποβλήτων και υπολογισμός του συνολικού αποτυπώματος σε επίπεδο επιχείρισης ή και προϊόντων
 • Υποστήριξη στη σύνταξη εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Υπολογισμός και υποβολή δεικτών σε διεθνή συστήματα αναφοράς όπως το Global Reporting Initiative, o FTSE4Good, ο Corporate Responsibility Index, το Carbon Disclosure Project κ.α.
 • Εκτίμηση εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και λοιπών αερίων από δραστηριότητες και τομείς (ενεργειακός τομέας, βιομηχανικές διεργασίες, αγροτικός τομέας, διαχείριση αποβλήτων), με βάση πρότυπες μεθοδολογίες και πηγές στοιχείων
 • Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων διασποράς αέριων ρύπων
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS και ISO14000 (σε εταιρικό επίπεδο ή ανά δραστηριότητα)
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικού οφέλους από την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques/BAT) στη βιομηχανία
 • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη μείωση των αέριων εκπομπών σε εθνικό, περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο
Εκτίμηση περιβαλλοντικού και κλιματικού κινδύνου σε Επιχειρήσεις και την Κοινωνία


Η Κλιματική Αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα σε πολλές δραστηριότητες είτε λόγω αυξημένης έντασης και συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων είτε από τις επικείμενες αλλαγές σε πολλές κλιματικές παραμέτρους με κύρια την θερμοκρασία που επιδρούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός από τα πιο σημαντικά παγκόσμια προβλήματα, αλλά και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες εντοπίζοντας και νέες ευκαιρίες, η FACE3TS προτείνει το κατάλληλο μίγμα δράσεων που μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Αξιολόγηση κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε επιχειρήσεις.
  Παροχή υπηρεσιών τόσο σε επιχειρησιακή όσο και σε στρατηγική βάση για την ανάλυση των κινδύνων από την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Αξιολόγηση κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα και μέτρα αντιμετώπισης σε ΟΤΑ
  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς ΟΤΑ, για την ανάλυση των κινδύνων που προκύπτουν από ακραία καιρικά φαινόμενα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, την εκτίμηση των προκαλούμενων οικονομικών επιπτώσεων, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων υλοποίησης έργων ή / και ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων.
 • Αξιολόγηση κινδύνου από την Κλιματική Αλλαγή.
  Ο κίνδυνος της Κλιματικής Αλλαγής και οι επιπτώσεις της αποτελούν παράγοντα απειλής για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά η αντιμετώπισή τους πολύ συχνά δημιουργεί νέες τεχνολογικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ετσι, ειδικά για τις επιχειρήσεις του ασφαλιστικού και τραπεζικού τομέα, η FACE3TS παρέχει:

  Τομέας ασφάλισης
  - Ποιοτική αξιολόγηση πελατών ως προς το βαθμό έκθεσης στο κίνδυνο λόγω κλιματικής αλλαγής
  - Συνοπτική αποτίμηση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό επίπεδο με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων
  - Εκτίμηση εύρους αποζημιώσεων για ενδεχόμενες κλιματικές επιπτώσεις
  - Εκτίμηση οικονομικών ευκαιριών – νέων πηγών εσόδων που απορρέουν από τις σχετικές με την κλιματική αλλαγή πολιτικές

  Τραπεζικός τομέας
  - Εργαλεία αξιολόγησης μεμονωμένων αιτούμενων επενδύσεων ως προς την έκθεση τους / τις ευκαιρίες που προσφέρουν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή
  - Υποστήριξη στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών (για την ίδια την τράπεζα) σε τεχνολογίες – τομείς – δραστηριότητες που σχετίζονται με πολιτικές για την κλιματική αλλαγή (π.χ. εμπορία δικαιωμάτων, έργα CDM/JI, κλπ.)
  - Αξιοποίηση ευκαιριών από «παράγωγα καιρού» (weather derivatives)Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ΑΦΘ, Εργα CDM και JI


Η FACE3TS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών ή επιθυμούν να εντάξουν στους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο έργα που υλοποιούν στο εξωτερικό και τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της Οδηγίας για την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών:
 • Συνολική ανάλυση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών και παροχή εξειδικευμένων συμβουλών.
 • Αγορά και ακύρωση δικαιωμάτων / πιστώσεων εκπομπών ΑΦΘ
 • Εκτίμηση εκπομπών ΑΦΘ σε μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών/ Emissions Trading).
 • Προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, καθώς και αξιολόγηση της προσθετικότητας και επιλεξιμότητας των υποψήφιων έργων CDM και JI.
 • Προετοιμασία και τεκμηρίωση του Σχεδίου Έργου CDM και JI (PDD).
 • Εξεύρεση ανεξάρτητων φορέων για την επικύρωση του Σχεδίου Έργου CDM και JI και την επαλήθευση των μειώσεων εκπομπών καθώς επίσης και συνολική υποστήριξη των επενδυτών κατά τις φάσεις της επικύρωσης και επαλήθευσης.
 • Εκπόνηση των αναφορών για τις επιτυγχανόμενες μειώσεις εκπομπών από τη λειτουργία του έργου CDM και JI και υποστήριξη στην διαχείριση έργου CDM και JI (project management)
 • Υποστήριξη στην εξεύρεση αγοραστών για τα παραγόμενα CERs και ERUs και διαπραγμάτευση της πώλησής τους.


Προβλέψεις παραγωγής και ζήτησης ενέργειας και Ενεργειακός σχεδιασμός

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας που διαμορφώνονται εξαιτίας της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών καυσίμων, των ιστορικών και μελλοντικών μετεωρολογικών συνθηκών, της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, κλπ.

Στον τομέα των προβλέψεων, η FACE3TS παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες και προϊόντα:
 • Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος.
  Ανάπτυξη εργαλείων και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρησιακή βάση προς διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος.
 • Μακροχρόνιες προβλέψεις ενεργειακών σεναρίων και εκπομπών αερίων ρυπαντών.
  Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακού σχεδιασμού (εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή οικονομικών ή / και κανονιστικών πολιτικών, οικονομική αξιολόγηση μεγάλων έργων υποδομής στον ενεργειακό τομέα, πρόβλεψη εξέλιξης των εκπομπών αερίων ρυπαντών, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών που στοχεύουν στον περιορισμό τους, κλπ.), σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με τη χρήση εξειδικευμένων ενεργειακών μοντέλων.
 • Συστήματα λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα υπό συνθήκες αβεβαιότητας.
  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα.