Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

Εκτίμηση & μείωση περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Εκτίμηση περιβαλλοντικού και κλιματικού κινδύνου σε Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ΑΦΘ, Εργα CDM και JI

Προβλέψεις παραγωγής και ζήτησης ενέργειας και Ενεργειακός σχεδιασμός