Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

“Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την λειτουργία μονάδων ΑΠΕ στο πλαίσιο του Target Model της ενεργειακής αγοράς” (2019-2020)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Silicon Applications, S.A.

“Ανάλυση της εισχώρησης ΑΠΕ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη – Ελληνική διάσταση” (2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: European Climate Foundation

«Kαταγραφή απαιτήσεων & νομικών υποχρεώσεων και επισκόπηση των τεχνικών παραμέτρων της αδειοδοτικής διαδικασίας με έμφαση στις επιπτώσεις από την λειτουργία αιολικού πάρκου στην Κύπρο» (2018)
Ανάθεση και Αποδέκτης: DNV GL

“Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σχετικά με τη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 32.25 ΜW στην Κύπρο” (2018)
Awarded by and Customer: DNV GL

«Παροχή συμβούλου τεχνικής στήριξης για την επικαιροποίηση της μεθόδου υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης, τον καθορισμό του εύλογου κόστους εξοπλισμού ΑΠΕ και διαχείρισης αποβλήτων γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και την υποστήριξη της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 του ΠΑΑ» (2017-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Kαταγραφή απαιτήσεων και νομικών υποχρεώσεων σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα» (2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: DNV GL

«Μελέτη εφικτότητας για την μαζική εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον οικιακό τομέα σε ορίζοντα 30ετίας» (2016)

Ανάθεση και Αποδέκτης: GREENPEACE Greece

«Αξιολόγηση αδειοδοτικής διαδικασίας και προόδου 3 αιολικών και 3 ΦΒ πάρκων στην Ελλάδα» (2015)
Ανάθεση και Αποδέκτης: DNV GL

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση εγκατάστασης ΑΠΕ στο πλαίσιο των Μέτρων 121&123 και των Αξόνων 3&4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» (2011-2015)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

«Σύστημα Πρόγνωσης Ενεργειακής Παραγωγής από Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα» (2007-2015)
Ανάθεση: Garrad-Hassan & Partners.,
Αποδέκτης: Διαχειριστής Εθνικού Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ)

«Αξιολόγηση αδειοδοτικής διαδικασίας και προόδου αιολικών πάρκων στην Ελλάδα» (2015)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Garrad Hassan Deutschland GmpH

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και οικονομικών θεμάτων σε σχέση με την κατασκευή αιολικού πάρκου 330 MW στην Σκύρο» (2012)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε.

«Μελέτη για την εγκατάσταση 6 ΦΒ σταθμών σε κτίρια του ΟΤΕ στην Αττική» (2011-2012)
Ανάθεση και Αποδέκτης: OTE-ESTATE Α.Ε.

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 5 MW στο ΟΤ.9 της ΒΙΠΕ Β’ Βόλου του νομού Μαγνησίας» (2010)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΒΙΟΠΑΡ Α.Ε.

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αιολικού πάρκου στο Μαυροβούνι Ευβοίας» (2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Ενεργειακή Ταξιαρχών Α.Ε.

«Συνολική εκτίμηση περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων από την υλοποίηση μεγάλων αιολικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο» (2008-2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Rokas Renewables S.A.

«Αξιολόγηση αδειοδοτικής διαδικασίας και προόδου 42 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα» (2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Garrad Hassan Iberica S.L.U.

«Εκτίμηση της ηλιακής ακτινοβολίας και της παραγόμενης ενέργειας 4 ΦΒ εγκαταστάσεων» (2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε.

«Επίδραση στην θερμοκρασία της ατμόσφαιρας από την εγκατάσταση ΦΒ πάρκου 50 MW στην Μεγαλόπολη» (2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Αρκαδικός Ήλιος ΙΙ Α.Ε.

«Εκτίμηση αιολικού δυναμικού σε θέσεις ενδιαφέροντος στο Νομό Τρικάλων» (2007-2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Eνεργειακή Δράση Α.Ε.

«Επισκόπηση της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων» (2007)
Ανάθεση: Golder Associates S.r.l και Αποδέκτης: Gamesa Eolica S.A.

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας μεγάλου ΦΒ πάρκου στη θέση Καστράκι του νομού Φαρσάλων» (2007)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ .Α.Ε.

«Εκτίμηση αιολικού δυναμικού σε επιλεγμένες θέσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (2007)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ .Α.Ε.

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των διατάξεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών αδειοδότησης και σύνδεσης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα» (2007)
Ανάθεση και Αποδέκτης:GARRAD HASSAN Iberica S.L.U.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin