Εκτίμηση περιβαλλοντικού και κλιματικού κινδύνου σε Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα σε πολλές δραστηριότητες, είτε λόγω της αυξημένης έντασης και συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, είτε από τις επικείμενες αλλαγές σε πολλές κλιματικές παραμέτρους, με κύρια την θερμοκρασία, που επιδρούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός από τα πιο σημαντικά παγκόσμια προβλήματα, αλλά και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες εντοπίζοντας νέες ευκαιρίες, η FACE3TS προτείνει το κατάλληλο μίγμα δράσεων που μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα σε επιχειρήσεις
  Παροχή υπηρεσιών τόσο σε επιχειρησιακή όσο και σε στρατηγική βάση για την ανάλυση των κινδύνων από την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Αξιολόγηση κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα και μέτρα αντιμετώπισης σε ΟΤΑ
  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς ΟΤΑ, για την ανάλυση των κινδύνων που προκύπτουν από ακραία καιρικά φαινόμενα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, για την εκτίμηση των προκαλούμενων οικονομικών επιπτώσεων, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων υλοποίησης έργων ή/και ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων.
 • Αξιολόγηση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή
  Ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της αποτελούν παράγοντα απειλής για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, ωστόσο η αντιμετώπισή τους πολύ συχνά δημιουργεί νέες τεχνολογικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Έτσι, ειδικά για τις επιχειρήσεις του ασφαλιστικού και τραπεζικού τομέα, η FACE3TS παρέχει:
  Τομέας ασφάλισης
  – Ποιοτική αξιολόγηση πελατών ως προς το βαθμό έκθεσης στο κίνδυνο λόγω κλιματικής αλλαγής
  – Συνοπτική αποτίμηση των κινδύνων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό επίπεδο, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων
  – Εκτίμηση εύρους αποζημιώσεων για ενδεχόμενες κλιματικές επιπτώσεις
  – Εκτίμηση οικονομικών ευκαιριών – νέων πηγών εσόδων που απορρέουν από τις σχετικές με την κλιματική αλλαγή πολιτικές
  Τραπεζικός τομέας
  – Εργαλεία αξιολόγησης μεμονωμένων αιτούμενων επενδύσεων ως προς την έκθεση του αντίστοιχου φορέα ή/και τις πιθανές ευκαιρίες που του παρέχονται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή
  – Υποστήριξη στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών (για την ίδια την τράπεζα) σε τεχνολογίες – τομείς – δραστηριότητες που σχετίζονται με πολιτικές για την κλιματική αλλαγή (π.χ. εμπορία δικαιωμάτων, έργα CDM/JI, κλπ.)
  – Αξιοποίηση ευκαιριών από «παράγωγα καιρού» (weather derivatives)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin