Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κλιματικών Κινδύνων

«Αξιολόγηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα» (2023)
Απονομή και Πελάτης: Piraeus Financial Holdings, S.A.,

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης των εργασιών της Μυτιληναίος Α.Ε. στην ελληνική οικονομία» (2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Μυτιληναίος Α.Ε

“Υποστήριξη για την εφαρμογή των Climate stress tests της ΕΚΤ στην Τράπεζα Πειραιώς” (2021-2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

“Υποστήριξη για την ανάληψη στόχων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ κατά SBTi της Μυτιληναίος Α.Ε.. ” (2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης Μυτιληναίος Α.Ε.

“Υποστήριξη για την εκτίμηση οικονομικών κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις οδηγίες TCFD της Μυτιληναίος Α.Ε.. ” (2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης Μυτιληναίος Α.Ε.

“Εκτίμηση εκπομπών ΑΦΘ Scope 3 GHG της Μυτιληναίος Α.Ε. ” (2021-2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης Μυτιληναίος Α.Ε.

“Βελτίωση του εργαλείου ClimaBiz της Τράπεζας Πειραιώς για την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου σε ευάλωτους τομείς δραστηριότητας” (2021-2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

“Εκτίμηση εκπομπών ΑΦΘ Scope 3 GHG των επιχειρήσεων του πορτοφολίου της Τράπεζας Πειραιώς ” (2021-2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

“Εκτίμηση εκπομπών ΑΦΘ Scope 3 GHG των επιχειρήσεων του πορτοφολίου της Alpha Bank” (2021)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Alpha Bank, A.Ε.

“Επικαιροποηση της βάσης δεδομένων για την εκτίμηση κλιματικών κινδύνων (2020-2021)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

“Υποστήριξη για την στοχοποίηση μείωσης εκπομπών ΑΦΘ κατά SBTi της Τράπεζας Πειραιώς” (2020)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της αποτελεσματικότητας μέτρων προσαρμογής στον Γεωργικό Τομέα» (2015-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Προσαρμογή της Εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου της Τράπεζας Πειραιώς για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην αξιολόγηση των πελατών της Τράπεζας» (2015-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Περιβαλλοντικοί και κλιματικοί κίνδυνοι από επιλεγμένους κλάδους δραστηριότητας της Τραπέζης Πειραιώς»(2013-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Εκτίμηση του οικονομικού οφέλους από τα «Πράσινα» προγράμματα της Τραπέζης Πειραιώς» (2013-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμασία της αγοράς για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (CLIMABIZ project)» (2010-2012)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LIFE

«Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως το 2020 (CLIM-LOCAL 2020 project)» (2009-2011)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LIFE

«Εκτίμηση κινδύνου Ελληνικών εταιρειών από την κλιματική αλλαγή» (2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης ευρωπαϊκού κέντρου (Παρατηρητηρίου) κλιματικής αλλαγής για τη Μεσόγειο στο Ηράκλειο Κρήτης» (2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές ΑΦΘ» (2007-2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin