Πρόβλεψη Παραγωγής & Ζήτησης Ενέργειας και Σχεδιασμός

«Διερεύνηση της ικανότητας του εργαλείου Pathways Explorer να μοντελοποιεί την επίδραση του COVID στην κατανάλωση ενέργειας και παροχή υποστήριξης για την περαιτέρω ανάπτυξή του» (2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης European Climate Foundation

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις προοπτικές μείωσης της εξάρτησης από Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα» (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης: The Centre for the Study of Democracy, Sofia

“Υποστήριξη για την εκτίμηση εκπομπών ΑΘΦ από δραστηριότητες εκτός Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων με το εργαλείο Pathways Explorer” (2021-2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης European Climate Foundation

“Εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων αντιμετώπισης του COVID στην ενέργεια και τις εκπομπές ΑΘΦ στην Ελλάδα” (2020-2021)
Ανάθεση και Αποδέκτης European Climate Foundation

“Ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας-Κλίματος όπως αυτό κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Οδηγίας για Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση” (2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης European Climate Foundation

“Η χρήση λιγνίτη στην Ελλάδα και διαμόρφωση σεναρίων απολιγνιτοποίησης & ενεργειακής πολιτικής” (2018-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: European Climate Foundation

«Σχεδιασμός οδικού χάρτη για την ηλεκτρική ενέργεια στη Νοτιανατολική Ευρώπη-SEERMAP project» (2016-2018)
Aνάθεση και Αποδέκτης: European Climate Foundation

«Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τελικής ενεργειακής κατανάλωσης» (2013-2015)
Ανάθεση και αποδέκτης: ΚΑΠΕ (Εθνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

«Ενεργειακά σενάρια προσφοράς και ζήτησης ενέργειας και εκπομπών CO2 στην Ελλάδα το 2020» (2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΚΑΠΕ (Εθνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

«Ενεργειακός σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (νησιά Βορείου Αιγαίου)» (2008-2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Rokas Renewables S.A

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Ελλάδος» (2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΚΑΠΕ (Εθνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin