Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στον τομέα της αξιοποίησης και ανάπτυξης έργων ΑΠΕ η FACE3TS παρέχει:

• Υπηρεσίες συμβούλου προς επενδυτές για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
Μελέτες σκοπιμότητας, ένταξη της επένδυσης σε καθεστώς οικονομικών ενισχύσεων, σύνταξη για λογαριασμό του υποψήφιου επενδυτή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και άλλων απαραίτητων εντύπων που πρέπει να υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς, διερεύνηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδύσεων, παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας εντός κάθε φορέα μέχρι την απόκτηση της άδειας λειτουργίας της επένδυσης, παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδύσεων, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για ειδικά θέματα ΑΠΕ (π.χ. χωροθέτηση, βέλτιστη κατανομή πόρων κλπ.).

• Βραχυπρόθεσμη (μέχρι και 48 -72 ώρες) πρόβλεψη ενεργειακής παραγωγής από αιολικά και μεγάλα ηλιακά συστήματα
Ανάπτυξη και επιχειρησιακή λειτουργία on-line συστήματος πρόβλεψης της παραγωγής ενέργειας από αιολικά πάρκα, σε επίπεδο μεμονωμένου ή ομάδας αιολικών πάρκων, καθώς και από μεγάλα ηλιακά συστήματα (PV και CSP) για οποιαδήποτε επιθυμητή γεωγραφική ενότητα, με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών, υπολογιστικών και μετεωρολογικών μοντέλων.

• Υπηρεσίες συμβούλου για την ένταξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό δίκτυο
Μελέτες επιπτώσεων για την ασφάλεια και ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου από την ένταξη έργων ΑΠΕ, μελέτες πρόβλεψης εξέλιξης ενεργειακής ζήτησης και συνθηκών αγοράς όπου θα ενταχθούν οι ΑΠΕ, τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, κλπ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin