Εκτίμηση περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η περιβαλλοντική διάσταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, παρά τις διεθνώς δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, αποτελεί πλέον πέραν των νομικών υποχρεώσεων, ισότιμη παράμετρο λειτουργίας και σχεδιασμού νέων δράσεων και προϊόντων. Εξίσου σημαντική είναι και η δημοσιοποίηση των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και μάλιστα κατόπιν ανεξάρτητης πιστοποίησης. Η FACE3TS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν συστήματα απογραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων, υπολογισμού δεικτών για τη συμμετοχή τους σε διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία, όπως:

  • Εκτίμηση του συνόλου των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ή και έμμεσων εκπομπών και αποβλήτων, και υπολογισμός του συνολικού αποτυπώματος σε επίπεδο επιχείρησης ή/και προϊόντων
  • Υποστήριξη στη σύνταξη εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Υπολογισμός και υποβολή δεικτών σε διεθνή συστήματα αναφοράς όπως το Global Reporting Initiative, o FTSE4Good, ο Corporate Responsibility Index, το Carbon Disclosure Project κ.α.
  • Εκτίμηση εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (ΑΦΘ) και λοιπών αερίων, από δραστηριότητες και τομείς (ενεργειακός τομέας, βιομηχανικές διεργασίες, αγροτικός τομέας, διαχείριση αποβλήτων), με βάση πρότυπες μεθοδολογίες και πηγές στοιχείων
  • Αντιστάθμιση δικαιωμάτων εκπομπών ΑΦΘ
  • Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων διασποράς αέριων ρύπων
  • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS και ISO14000 (σε εταιρικό επίπεδο ή ανά δραστηριότητα)
  • Εκτίμηση περιβαλλοντικού οφέλους από την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques/BAT) στη βιομηχανία
  • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη μείωση των αέριων εκπομπών σε εθνικό, περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin