Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ΑΦΘ, Εργα CDM και JI

Η FACE3TS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών ή επιθυμούν να εντάξουν στους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο έργα που υλοποιούν στο εξωτερικό και τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο και της Οδηγίας για την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών:

  • Συνολική ανάλυση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
  • Αγορά και ακύρωση δικαιωμάτων / πιστώσεων εκπομπών ΑΦΘ
  • Εκτίμηση εκπομπών ΑΦΘ για μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών/ Emissions Trading)
  • Προμελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, καθώς και αξιολόγηση της προσθετικότητας και επιλεξιμότητας των υποψήφιων έργων CDM και JI
  • Προετοιμασία και τεκμηρίωση του Σχεδίου Έργου CDM και JI (PDD)
  • Εξεύρεση ανεξάρτητων φορέων για την επικύρωση του Σχεδίου Έργου CDM και JI και την επαλήθευση των μειώσεων εκπομπών καθώς επίσης και συνολική υποστήριξη των επενδυτών κατά τις φάσεις της επικύρωσης και επαλήθευσης
  • Εκπόνηση των αναφορών για τις επιτυγχανόμενες μειώσεις εκπομπών από τη λειτουργία του έργου CDM και JI και υποστήριξη στη διαχείριση έργου CDM και JI (project management)
  • Υποστήριξη στην εξεύρεση αγοραστών για τα παραγόμενα CERs και ERUs και διαπραγμάτευση της πώλησής τους
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin