Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

Στον τομέα της Ορθολογικής Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας, η FACE3TS παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα
    Επιθεώρηση των βασικών ενεργειακών χρήσεων σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε προτυποποιημένα έντυπα που αναπτύσσονται στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κτιρίου. Εντοπισμός των βασικών προβλημάτων διαχείρισης ενέργειας και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
  • Ενεργειακή καταγραφή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
    Εξέταση των ενεργειακών χρήσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις επιδόσεις ομοειδών βιομηχανικών μονάδων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επισήμανση προβλημάτων και ιεράρχησή τους, καθώς και διατύπωση προτάσεων επίλυσης αυτών.
  • Τεχνική υποστήριξη σε ΟΤΑ για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας
    Ενεργειακή αξιολόγηση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης. Εντοπισμός, ιεράρχηση και σχεδιασμός μέτρων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, σε συνεργασία με το προσωπικό του ΟΤΑ και τους τελικούς χρήστες.

Για κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνιμους συνεργάτες, καθώς και μια σειρά από κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία και πρότυπες μεθοδολογίες. Επιπλέον, και εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί, η FACE3TS παρέχει και τεχνική – συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση των σχετικών δράσεων – μέτρων.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin