Παρουσίαση

Η FACE3TS Α.Ε. είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξειδικευμένη σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών, ειδικότερα δε στις περίπλοκες αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις των τριών αυτών πεδίων, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και της απαίτησης για βιώσιμη ανάπτυξη.
Έχοντας ιδρυθεί το 2006 από ομάδα μηχανικών και φυσικών επιστημόνων, η FACE3TS διαθέτει σημαντική εμπειρία και διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στελέχη της FACE3TS έχουν σχεδιάσει και συμμετάσχει, συχνά από τη θέση του συντονιστή ή του επιστημονικού υπευθύνου, σε προγράμματα και έργα σχετικά με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και Offsetting
 • Δράσεις εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας
 • Υποστήριξη στην σύνταξη εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Προβλέψεις παραγωγής & ζήτησης ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Βιώσιμος σχεδιασμός σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Μελέτες διάχυσης και επιπτώσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αποβλήτων
 • Εκτίμηση επιπτώσεων και κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή
 • Εκτίμηση παραγωγής αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και ανάπτυξη σχετικών εγκαταστάσεων
 • Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
 • Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (ΑΦΘ)

Έργα και μελέτες στους παραπάνω τομείς έχουν ανατεθεί ή χρηματοδοτηθεί από διάφορους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Η εμπειρία των στελεχών της FACE3TS στην εκπόνηση έργων παροχής υπηρεσιών και ερευνητικών προγραμμάτων, η ενεργός συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες εργασίας και τεχνικές επιτροπές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες που συνδυάζουν τεχνική λεπτομέρεια αλλά και ευρύτητα προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς εξελίξεις.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin