Προβλέψεις παραγωγής και ζήτησης ενέργειας και Ενεργειακός σχεδιασμός

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας που διαμορφώνονται εξαιτίας της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών καυσίμων, των ιστορικών και μελλοντικών μετεωρολογικών συνθηκών, της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, κλπ.
Στον τομέα των προβλέψεων, η FACE3TS παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες και προϊόντα:

  • Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος
    Ανάπτυξη εργαλείων και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρησιακή βάση προς διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος.
  • Μακροχρόνιες προβλέψεις ενεργειακών σεναρίων και εκπομπών αερίων ρυπαντών
    Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακού σχεδιασμού (εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή οικονομικών ή/και κανονιστικών πολιτικών, οικονομική αξιολόγηση μεγάλων έργων υποδομής στον ενεργειακό τομέα, πρόβλεψη εξέλιξης των εκπομπών αερίων ρυπαντών, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών που στοχεύουν στον περιορισμό τους, κλπ.) σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, με τη χρήση εξειδικευμένων ενεργειακών μοντέλων.
  • Συστήματα λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα υπό συνθήκες αβεβαιότητας
    Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin