Μελέτη για την εγκατάσταση 6 ΦΒ σταθμών σε κτίρια του ΟΤΕ στην Αττική

Παραδείγματα έργων ανάπτυξης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
Ευκαιρία
Ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και σχετική μείωση του λειτουργικού του κοστους. Ο Όμιλος αναζητούσε έναν τρόπο εκτίμησης ενεργειακών απωλειών και επιλογής δράσεων για τον μετριασμό τους ξεκινώντας από το μεγάλο κτιριακό συγκρότημα των ΥΜΑ-ΝΥΜΑ

Η λύση του Συμβούλου
Η ομάδα μας εγκατέστησε σύστημα μέτρησης των ροών ενεργειας στα τμήματα του κτιριακού συγκροτήματος τα οποία αναλύθηκαν και βάσει των αποτελεσμάτων, έγινε επιλογή δράσεων για την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. Εν συνεχεία, έγινε εκτίμηση τόσο του κόστους όσο και του οικονομικου οφέλους από την εγκατάσταση εξοπλισμού και αλλαγών στον τρόπο

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin