Μοντελοποίηση διάχυσης αερίων ρύπων στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο της Μυτιλιναίος Α.Ε στη Βοιωτία

Παραδείγματα έργων εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ευκαιρία
Ο Όμιλος Μυτιλιναίου δραστηριοποιείται στον ενεργεικό τομέα και τα τελευταία έτη αποφάσισε να κατασκευάσει νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου και χρειάστηκε να εξασφαλίσει την σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση που περιλαμβάνει εκτίμηση κυρίως της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εκλύεται κατά την λειτουργία των σταθμών του στην Βοιωτία.

Η λύση του Συμβούλου
Η ομάδα μας με την βοήθεια ειδικών μοντέλων προσομοίωσης των συγκεντρώσεων ρύπων στην περιφερεια των σταθμών και την εκτίμηση των ποσοστών υπέρβασης των νομοθετημένων ορίων ώστε να εξασφαλιστεί η έκδοση της περιβαλλοντικής αδείας από τις αρμόδιες αρχές.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin