Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου ΟΤΕ βάσει διεθνών προτύπων, χρηματιστηριακών δεικτών και απαιτήσεων, ειδικά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, reporting και διαλόγου με ενδιαφερόμενα μέρη

Ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί προγράμματα και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες, με στόχο να συνεισφέρει (τόσο οικονομικά όσο και σε είδος) στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Ο Όμιλος αναζητούσε έναν τρόπο για την καλύτερη παρακολούθηση των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων τους.

Η λύση του Συμβούλου
Η ομάδα μας ανέπτυξε ένα εργαλείο για τον Όμιλο, το οποίο βασίζεται στο μοντέλο μέτρησης της συνεισφοράς (inputs), των παραγόμενων οφελών (outputs) και των επιπτώσεων (impacts) του London Benchmarking Group. Το εργαλείο είναι συμβατό με διεθνείς δείκτες και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ο DJSI, οι οδηγίες του GRI και η μεθοδολογία SROI για τη μέτρηση απόδοσης κοινωνικών επενδύσεων

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin