Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου ΟΤΕ βάσει διεθνών προτύπων, χρηματιστηριακών δεικτών και απαιτήσεων, ειδικά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, reporting και διαλόγου με ενδιαφερόμενα μέρη

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται σε ερωτήματα και αξιολογήσεις αναλυτών επίδοσης βιώσιμης ανάπτυξης / κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων και επιθυμεί να βελτιώνει την επίδοσή του. Επίσης, ο ΟΤΕ δέχεται σχετικά ερωτήματα από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η λύση του Συμβούλου
Η ομάδα μας συνεργάζεται με την ομάδα του Ομίλου για την καλύτερη ανταπόκριση στις εκάστοτε αναλύσεις, καθώς και στην αναγνώριση περιοχών βελτίωσης της προσέγγισής του. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση του ΟΤΕ ως Best Performer στο δείκτη Vigeo Eiris Emerging Markets Index. Ο ΟΤΕ συμμετέχει σε διάφορους διάφορους επενδυτικούς δείκτες, όπως ο FTSE4Good, το Επενδυτικό Μητρώο Ethibel EXCELLENCE και το STOXX.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin