Συνολική εκτίμηση περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων από την υλοποίηση μεγάλων αιολικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο

Ο Όμιλος Ροκας-Iberdrola έχει αναπτύξει σχέδιο εγκατάστασης μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά Λέσβος, Χίος, Λήμνος. Μέρος του σχεδίου περιλαμβάνει την ανάγκη εκτίμησης τόσο των περιβαλλοντικών αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων της εγκατάστασης των πάρκων οι επενδύσεις των οποίων θα έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες.

Η λύση του Συμβούλου
Η ομάδα μας εκτίμησε με την βοήθεια ειδικών μοντέλων το εξωτερικό κόστος που περιλαμβάνει οπτική και ακουστική όχληση και με την βοήθεια ειδικών πινάκων input-output και τα ωφέλη άμεσα, έμμεσα και επαγόμενα ώστε να πληροφορήσει υπεύθυνα τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin