Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής για τη σύνταξη των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Η Επιθυμία του Πελάτη
Όλες οι διοικητικές περιφέρειες NUTS2 στην Ελλάδα υποχρεούνται από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία στην ανάπτυξη σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τα σχέδια έπρεπε να εντοπίσουν την τρωτότητα και τον κίνδυνο κατά περιοχή και τομέα δραστηριότητας από τις αλλαγές του κλίματος τις επόμενες δεκαετίες υπό διαφορετικά σενάρια, στον καθορισμό μηχανισμών παρακολούθησης, σε προτάσεις πολιτικών και μέτρων προσαρμογής και διερεύνησης πηγών χρηματοδότησης βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων έργων

Η Λύση του Συμβούλου
Για τρεις από τις 13 Περιφέρειες NUTS2 στην Ελλάδα, η ομάδα μας συνεργάστηκε με τις τοπικές αρχές για να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους που καθορίζουν την τρέχουσα κατάσταση, τις δραστηριότητες και τα μέσα των περιφερειών. Ανέπτυξε μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της τρωτότητας και των 16 τομέων οικονομικής δραστηριότητας της NACE-II, των υποδομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υπηρεσιών υγείας, των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και του διοικητικού προσωπικού
Συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν όλες οι προβολές των κλιματολογικών παραμέτρων στις περιόδους 2020-2050 και 2070-2100 για να εκτιμηθούν οι μεταβολές σε κάθε περιοχή σε επαρκή χωρική ανάλυση για τον υπολογισμό του κινδύνου για κάθε κλιματική παράμετρο, όπως καύσωνες και ψυχρές εισβολές, βροχή / χιονόπτωση , πλημμύρες, κλπ.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον πλούτο πληροφοριών, ιεραρχήθηκε ο κίνδυνος όλων των τομέων και περιοχών για τον σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων προσαρμογής.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις αρχές και το ευρύ κοινό σε μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων για να εξασφαλίσουν την κυριότητα από τη διοίκηση και την ευρεία αποδοχή από το κοινό.
Με πληροφορίες από τη διαδικασία διαβούλευσης καταρτίστηκε κατάλογος πολιτικών και μέτρων, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων σχεδίων, και αποτελεί τώρα τη βάση για τα λεπτομερή σχέδια δράσης αυτών των 3 Περιφερειών για την επόμενη επταετή περίοδο χρηματοδότησης της ΕΕ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin